KoolitusedKaugjuhtimine

Koolitus hajusmeeskondade või kaugtöö juhtidele


Koolitajad: Tiit Valm, Arvo Saat


Me elame ja töötame pidevalt muutuvas maailmas, kus on saanud oluliseks paindlikkus ja innovaatilised töömeetodid. Tänu tehnoloogiate arengule on meil järjest suurenenud vabadus teha tööd asukohast sõltumatult. Oluline seejuures ei ole, kus ja millal meeskonna liikmed tööd teevad, vaid tulemus, milleni koostööd tehes tuleb jõuda.

Aina enam võimaldatakse ja soodustatakse paindlikkust töö tegemise asukohas ja kodukontoritööd. Suurenemas on püsivalt kaugtööd tegevate inimeste hulk ning juhtidel tuleb oskuslikult teha tööd inimestega, kes paiknevad mitmes erinevas piirkonnas. Selle koolituse fookus ongi seatud paindlikele töövormidele ja hajusmeeskondade juhtimisele.
Kaugtöö koostöö korraldus erineb tavapärasest, kuna me ei näe üksteist ja igaüks toimib oma keskkonnas. Keskkonnal on mõju inimese valikutele, näiteks selle kohta, mis on oluline või mis antud ajahetkel ei ole oluline. Kontoris tööd tehes keskendume me peamiselt tööteemadele. Kodus töötades oleme keskkonnas, kus oleme harjunud lõõgastuma või tegelema mitte tööga seotud tegevustega.

Kaugtöö olukorras muutub keerulisemaks ka omavaheline suhtlemine. Juhtimisuuringud kinnitavad, et juhid vajavad sageli lisaenergiat ning oskusi eelkõige teistega suheldes või teisi inimesi juhtides, aga ka selleks, et juhtida omaenese tundeid. Kuidas kasutada paremini olemasolevat aega ja energiat? Kuidas olulised asjad kiiresti ja tulemuslikult ellu viia, kui tegemist on kaugjuhtimisega, mille puhul ka suhtlemine on keerulisem kui tavaolukorras?

Kogenud koolitajate Tiit Valmi ja Arvo Saadi koolitusprogramm aitab vastuseid leida just neile ja teistele juhi jaoks olulistele küsimustele.

Koolitus annab:
- oskused luua edukaks hajusmeeskonna juhtimiseks vajalikke süsteeme ja juhtida protsesse;
- teadmised, kuidas hajusmeeskonnas kujundada tulemusjuhtimise keskset süsteemi eesmärkide saavutamiseks;
- oskused paremaks enese- ja meeskonnajuhtimiseks kaugtöövormide puhul;
- teadmised levinumatest infotehnoloogilistest lahendustest (sh vabavaralised keskkonnad), mis soodustavad edukat hajusmeeskondade juhtimist, omavahelist suhtlust ja koostööd;
- teadmised tüüp-probleemide lahendamise põhitehnikatest hajusmeeskondade juhtimisel;
- metoodilist tuge ja oskusi paindliku töökorralduse (kaugtöö ja kodukontori näol) juhtimiseks;


Koolitus sobib nii era- kui ka avaliku sektori juhtidele. Selle programmi koolitajad on koolitanud nii era- kui avaliku sektori keskastme- ja esmatasandi juhte juba aastaid, ning saavad pidevat tagasisidet inimeste kogemuse ja teadmiste rakendamise kohta ka oma igapäevatöös.

Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti ja interneti olemasolu. Üks osa koolitusest või vajadusel kogu koolitus toimub virtuaalselt, peamiselt Zoom’i keskkonnas, kus harjutame kaugtöö erinevaid funktsioone. Samuti vaatleme teiste tehniliste platvormide toimimist, eeliseid/riske. Kuna kaugtöö kogemus läbi tehniliste platvormide on enamikul eriolukorra tõttu juba olemas, siis analüüsime ka osalejate poolt juba kogetud keeurukusi ja konkreetseid näiteid, ning õpetame, kuidas riske maandada ja vigu vältida. Harjutame ka kaugtöös vajaminevate reeglite kehtestamist ja kokkulepete tegemist.

Teemad:

HAJUSMEESKONNAS TÖÖTAMISE ERISUSED VÕRRELDES TAVATÖÖGA

Hajusmeeskonna juhtimine
Hajusmeeskonnas töötamise erisused. Nõuded meeskonna juhile, et tagada tõhus koostöö ja kokkulepitud tulemused. Juhi rolli muutus hajusmeeskonna juhtimisel.
Meeskonnatunde loomine ja hoidmine hajusmeeskonnas
Kuidas hajusalt töötavad inimesed panna tööle meeskonnana? Meeskonna dünaamika hajusmeeskonna keskkonnas.

JUHI TÖÖ TÄNAPÄEVASED ERIPÄRAD JA OSKUSED KAUGJUHTIMISEL

Koostööks vajalikud kokkulepped, et saaksime üksteisega arvestada -koostöörütm
Kuidas planeerida oma aega, arvestades sealjuures teisega, ja kuidas anda ise võimalus teistel minuga arvestada?
Ühine väärtusruum
Kuidas luua keskkond, et meeskond on valmis ühised väärtused kokku leppima? Ühiste väärtuste läbiarutamine meeskonnaga kokku leppete sõlmimine
Inimese kui isiksuse arvestamise vajaduse kasv
Inimesed on erinevad ja inimesed on pigem emotsionaalsed, kui ratsionaalsed. Kuidas neid asjaolusid arvestada kaugtöö korraldamisel.

EESÄRKIDE JA TULEMUSTE KOKKULEPPED

Eesmärkide püstitamine ja planeerimine
Eesmärkide kokkulepped oma juhtidega. Kuidas ise saada juhtidelt vajalik info? Erinevate metoodikatega tutvumine. Mõttekaardi kasutamine
Meeskonna liikmetega tulemuste ja eesmärkide kokkuleppimine
Miks lähteülesande kokkuleppimisel on meeskonna liikme tähtsus suurenenud?

KOOSTÖÖ KORRALDAMINE JA SUHTLEMINE KAUGJUHTIMISE MEETODIL

Koostöö korraldamine ajas
Kuidas saada tegevused õigeaegselt tehtud, arvestades seejuures iga meeskonna liikme isiklikku töökeskkonda ja isikuomadusi?
Meeskonna liikme vastutus
Kuidas luua olukord, et inimesed hajuskeskkonnas võtaks vastutuse ja miks nad seda ei võta. Mida juht saab omaltpoolt teha, et vastutustunne oleks ja kestaks. Mis tuleb kindlasti kokku leppida?

KAUGKOMMUNIKATSIOONI RIIST- JA TARKVARA

Millised on erinevad võimalused ja mida valikul arvestada? Erinevad IT lahendused kaugtööks – millist eelistada ja miks?
Koostöö korraldamise infotehnoloogilised lahendused. Juhi produktiivne e-töökorraldus
Millised on tulemusjuhtimist toetavad infotehnoloogilised lahendused?
Juhi IT töökoht ja tarkvara vastavalt töö iseloomule ja efektiivne kaugtöö korraldamine
E-koostöö korraldamine: infohaldus ja ajajuhtimine (Outlook, Teams, OneDrive for Business)
Arvutitööd kiirendavad näpunäited

KOMMUNIKATSIOON

Kommunikatsiooniplaan
Milline info, millise sagedusega ja milliste kanalite kaudu? Kuidas tagada, et inimesed oleksid õigeaegselt informeeritud? Mis tähendab õigeaegsus?
Koosolekud
Virtuaalsed koosolekud. Kuidas tagada meeskonna töine ja mittetöine suhtlus?
Juhi roll koosolekutel
Juhi roll ja meeskonna kaasamine. Liidri roll. Liidri roll olemus. Liidri roll hajusmeeskonnas. Milline on juhi liidri roll ja millistel juhtudel meeskonna liige võiks võtta liidri rolli?

Ajakava kontaktkoolituse korral:
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Paus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Paus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus

 • Pakub huvi? Küsige koolitajalt endalt lisainfot telefonil 5099885.

  Koolituse soodushind on 369 eurot +km. Täishind on 439 eurot +km.

  Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust

  Koolitajate lühitutvustus

  Koolitaja Tiit Valm
  Elina Siilbek Tiit Valm on tänaseks juhina töötanud üle 24 aasta erinevates majandusvaldkondades ja juhtimistasanditel. Tal on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 24 aasta, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Tiit Valm hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimiskoolitusega alates 1994. aastast, vaheldumisi ja enne seda tegevjuhtimisega. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Protsesside ja inimeste juhtimise kogemust on tal samuti üle 24 aasta, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on olnud tegev ka arvutiinsenerina. Tiit Valm on andnud oma teadmisi edasi koolitusfirmades Invicta, Ariko ja BCS. Viimased 16 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus, kaugjuhtimine jne. Tiit Valmil on konsultandi 5. kategooria kutsetunnistus. Kutsekvalifikatsiooni tunnistuse on välja andnud Eesti Vabariigi Kutsekoda 06.01.2012 ning hetkel on nii kõrge taseme konsultandi kutsetunnistus välja antud vaid kuuele inimesele Eestis.

  Koolitaja Arvo Saat
  Elina Siilbek Arvo Saat on Tallinna Arvutikooli tegevjuht, koolitaja-konsultant. Ta on tegevjuhi, personalidirektori ja IT-juhi kogemusega praktik ning Eesti esimese arvutikooli Tallinna Arvutikooli asutaja (01.02.1993). Arvo Saat on spetsialiseerunud suurte koolitusprojektide koostamisele ja juhtimisele ning Outlook-Exchange serverlahenduste juurutamisele ettevõttes, samuti MS Office 365 lahenduste, Exceli andmeanalüüsi võimaluste juurutamisele ja koolitamisele. Ta on aidanud juurutada e-töökorralduse (serverlahenduste) ja head tava üle 20 aasta paljudes ettevõtetes ja riigiasutustes, juhtinud sadu IT-alaseid koolitusprojekte, sh. Tark E-riik, E-Tervis (5519 arsti) ning osalenud IT kutsestandardite ja kõrgkoolide IT õppekavade väljatöötamise töörühmades. Ta on Äripäeva „IT-juhtimise käsiraamatu“ esmatrüki projektijuht ja kaasautor. Arvo Saadil on täiskasvanute koolitaja kutse 7. tase.

  Küsige pakkumist