Avatud koolitusedKaugjuhtimine

Koolitus hajusmeeskondade või kaugtöö juhtidele


Koolitajad: Tiit Valm, Arvo Saat, Elina Siilbek


Me elame ja töötame pidevalt muutuvas maailmas, kus on saanud oluliseks paindlikkus ja innovaatilised töömeetodid. Tänu tehnoloogiate arengule on meil järjest suurenenud vabadus teha tööd asukohast sõltumatult. Oluline seejuures ei ole, kus ja millal meeskonna liikmed tööd teevad, vaid tulemus, milleni koostööd tehes tuleb jõuda.

Aina enam võimaldatakse ja soodustatakse paindlikkust töö tegemise asukohas ja kodukontoritööd. Suurenemas on püsivalt kaugtööd tegevate inimeste hulk ning juhtidel tuleb oskuslikult teha tööd inimestega, kes paiknevad mitmes erinevas piirkonnas. Selle koolituse fookus ongi seatud paindlikele töövormidele ja hajusmeeskondade juhtimisele.
Kaugtöö koostöö korraldus erineb tavapärasest, kuna me ei näe üksteist ja igaüks toimib oma keskkonnas. Keskkonnal on mõju inimese valikutele, näiteks selle kohta, mis on oluline või mis antud ajahetkel ei ole oluline. Kontoris tööd tehes keskendume me peamiselt tööteemadele. Kodus töötades oleme keskkonnas, kus oleme harjunud lõõgastuma või tegelema mitte tööga seotud tegevustega.

Kaugtöö olukorras muutub keerulisemaks ka omavaheline suhtlemine. Juhtimisuuringud kinnitavad, et juhid vajavad sageli lisaenergiat ning oskusi eelkõige teistega suheldes või teisi inimesi juhtides, aga ka selleks, et juhtida omaenese tundeid. Kuidas kasutada paremini olemasolevat aega ja energiat? Kuidas olulised asjad kiiresti ja tulemuslikult ellu viia, kui tegemist on kaugjuhtimisega, mille puhul ka suhtlemine on keerulisem kui tavaolukorras?

Kogenud koolitajate Tiit Valmi, Arvo Saadi ja Elina Siilbeki koolitusprogramm aitab vastuseid leida just neile ja teistele juhi jaoks olulistele küsimustele.

Programm on teemade ja metoodika valikul mitmekesine ning uuendusmeelne, arvestades ka sihtrühma eripära ja täiskasvanud õppija spetsiifikat ning rakendades aktiivseid õppevorme. Koolitusprogrammi koostamisel on osalenud kaugtöö eksperdid, IT konsultandid ning koolitajad, kes on ise silma paistnud märkimisväärsete tulemustega ja oskavad seda ka edasi anda.

Koolitus annab:
- oskused luua edukaks hajusmeeskonna juhtimiseks vajalikke süsteeme ja juhtida protsesse;
- teadmised, kuidas hajusmeeskonnas kujundada tulemusjuhtimise keskset süsteemi eesmärkide saavutamiseks;
- oskused paremaks enese- ja meeskonnajuhtimiseks kaugtöövormide puhul;
- teadmised levinumatest infotehnoloogilistest lahendustest (sh vabavaralised keskkonnad), mis soodustavad edukat hajusmeeskondade juhtimist, omavahelist suhtlust ja koostööd;
- teadmised tüüp-probleemide lahendamise põhitehnikatest hajusmeeskondade juhtimisel (sh teadmised konfliktide lahendamisest, hinnanguvabast suhtlemisest, tagasiside andmisest).
- metoodilist tuge ja oskusi paindliku töökorralduse (kaugtöö ja kodukontori näol) juhtimiseks;
- võimaluse arendada oskusi suhtlemiseks ebamugavates olukordades ja keeruliste vestluste pidamisel;

Miks just see koolitus aitab tulemusi saavutada?

Pikaajaline mõju. Tavaliste koolituste probleem on sageli selles, et koolituse mõju jääb lühikeseks. Selle koolituse eripäraks on aga tõhus õppimise viis. Üheks eripäraks on selle hübriidne vorm – üks päev koolitusest toimub virtuaalselt, teine kontaktkoolitusena. See võimaldab paremini tunnetada kaugjuhtimise sisu ja väljakutseid, ning pärast oma kogemust teistega koos analüüsida ja võrrelda erineva suhtlemislaadi kogemusi. Koolitusel tehakse harjutusi, millega saab aju oma tunnetustegevust muuta pikemaks ajaks. Lähtudes osalejate endi kogemustest ja kaasustest, õpitakse kaugjuhtimise ning probleemilahenduse oskusi, mida saab kasutada ka otsekontaktide puhul ning juhtimises laiemalt.
Tulevikuteema. Koolitusel õpitakse tänases maailmas moetrendina tõusva kaugjuhtimise põhimõtteid ja tehnikaid, kaasaegse kaugjuhtimise uusimate teemadega tegeldes olete edukuse saavutamisel sammukese teistest ees.
Interaktiivne. Selle koolituse puhul pole ka virtuaalselt toimuva päeva puhul tegemist loenguga – kasutatakse palju grupi- ja individuaalseid töid, arutelusid, harjutusi, kaasamist. Ühtlasi õpivad osalejad, kuidas seda kõike kaugelt teha. Ka kontaktkoolituse päev on meeleolukas ja haarav, lubame, et saate teada nii mõndagi, millest varem ei teadnud ning lahkute koolituselt nii teadmiste kui ka kogemuse võrra rikkamana.
Praktikas kasutatavad teadmised. Koolituse käigus puudutatakse olulisi teemasid töistes ja isiklikes suhetes: kaugjuhtimise erinevusi võrreldes tavajuhtimisega, käitumisökonoomikat, teiste ja enese paremat juhtimist ja efektiivsemat energiakasutust, konfliktilahendamise oskusi, oskusi aru saada inimese emotsionaalsetest valikutest. Õpitakse, kuidas kaasata inimesi nii ratsionaalsel kui emotsionaalsel tasandil ja kuidas kontrollida protsesse, mis toimuvad juhist kaugel. Teoreetilise koolituse kõrval on siin samaväärne rõhk praktiliste, tegelikust elust tulenevate kogemuste vahetamisel ja analüüsil.
Koolitus sobib nii era- kui ka avaliku sektori juhtidele. Kõik selle programmi koolitajad on koolitanud nii era- kui avaliku sektori keskastme- ja esmatasandi juhte juba aastaid, ning saavad pidevat tagasisidet inimeste kogemuse ja teadmiste rakendamise kohta ka oma igapäevatöös.

Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti ja interneti olemasolu. Esimene päev koolitusest toimub virtuaalselt, peamiselt Zoom’i keskkonnas, kus harjutame kaugtöö erinevaid funktsioone. Samuti vaatleme teiste tehniliste platvormide toimimist, eeliseid/riske. Kuna kaugtöö kogemus läbi tehniliste platvormide on enamikul eriolukorra tõttu juba olemas, siis analüüsime ka osalejate poolt juba kogetud keeurukusi ja konkreetseid näiteid, ning õpetame, kuidas riske maandada ja vigu vältida. Harjutame ka kaugtöös vajaminevate reeglite kehtestamist ja kokkulepete tegemist.
Teine päev toimub kontaktkoolitusena Radisson Sky Blu hotellis Tallinnas. Koolituse hinna sisse kuulub ka lõunasöök ning kolm kohvipausi kontaktkoolituse päeval. Osalejad saavad tunnistuse koolitusel osalemise kohta.

Teemad:

HAJUSMEESKONNAS TÖÖTAMISE ERISUSED VÕRRELDES TAVATÖÖGA
Hajusmeeskonna juhtimine
Hajusmeeskonnas töötamise erisused (grupitöö). Nõuded meeskonna juhile, et tagada tõhus koostöö ja kokkulepitud tulemused (arutelu).
Juhi rolli muutus hajusmeeskonna juhtimisel
Meeskonnategevese administreerimine ja vastutus (individuaalne ülesanne).
Meeskonnatunde loomine ja hoidmine hajusmeeskonnas
Kuidas hajusalt töötavad inimesed panna tööle meeskonnana. Meeskonna dünaamika hajusmeeskonna keskkonnas. Arutelu, osalejate endi praktika.
Paindlikud töövormid
Miks paindlikud töövormid on olulised ja kuidas neid tõhusalt rakendada.

JUHI TÖÖ TÄNAPÄEVASED ERIPÄRAD JA OSKUSED KAUGJUHTIMISEL
Ühine väärtusruum
Kuidas luua keskkond, et meeskond on valmis ühised väärtused kokku leppima? Ühiste väärtuste läbiarutamine meeskonnaga kokku leppete sõlmimine
Koostööks vajalikud kokkulepped, et saaksime üksteisega arvestada -koostöörütm
Kuidas planeerida oma aega, arvestades sealjuures teisega, ja kuidas anda ise võimalus teistel minuga arvestada?
Inimese kui isiksuse arvestamise vajaduse kasv
Inimesed on erinevad ja inimesed on pigem emotsionaalsed, kui ratsionaalsed. Kuidas neid asjaolusid arvestada kaugtöö korraldamisel.

EESÄRKIDE JA TULEMUSTE KOKKULEPPED
Eesmärkide püstitamine ja planeerimine
Eesmärkide kokkulepped oma juhtidega. Kuidas ise saada juhtidelt vajalik info? Erinevate metoodikatega tutvumine. Mõttekaardi kasutamine
Meeskonna liikmetega tulemuste ja eesmärkide kokkuleppimine
Miks lähteülesande kokkuleppimisel on meeskonna liikme tähtsus suurenenud?

KOOSTÖÖ KORRALDAMINE JA SUHTLEMINE KAUGJUHTIMISE MEETODIL
Koostöö korraldamine ajas
Kuidas saada tegevused õigeaegselt tehtud arvestades seejuures iga meeskonna liikme isiklikku töökeskkonda ja isikuomadusi.
Meeskonna liikme vastutus
Kuidas luua olukord, et inimesed hajuskeskkonnas võtaks vastutuse ja miks nad seda ei võta. Mida juht saab omaltpoolt teha, et vastutustunne oleks ja kestaks. Mis tuleb kindlasti kokku leppida?

KAUGKOMMUNIKATSIOONI RIIST- JA TARKVARA
Millised on erinevad võimalused ja mida valikul arvestada? Erinevad IT lahendused kaugtööks – millist eelistada ja miks?
Koostöö korraldamise infotehnoloogilised lahendused. Juhi produktiivne e-töökorraldus
Millised on tulemusjuhtimist toetavad infotehnoloogilised lahendused?
Juhi IT töökoht ja tarkvara vastavalt töö iseloomule ja efektiivne kaugtöö korraldamine
E-koostöö korraldamine: infohaldus ja ajajuhtimine (Outlook, Teams, OneDrive for Business)
Arvutitööd kiirendavad näpunäited

KOMMUNIKATSIOON
Suhtlemine hajusorganisatsioonis
Hajusorganisatsioonis kommunikatsiooni eripärad ja põhimõtted
Kommunikatsiooniplaan
Milline info, millise sagedusega ja milliste kanalite kaudu? Kuidas tagada, et inimesed oleksid õigeaegselt informeeritud? Mis tähendab õigeaegsus?
Koosolekud
Virtuaalsed koosolekud. Kuidas tagada meeskonna töine ja mittetöine suhtlus?
Erinevad koosolekud ja nende olulisus
Planeerimise koosolekud. Probleemilahenduse koosolekud. Operatiivkoosolekud koostöö korraldamiseks.
Juhi roll koosolekutel
Juhi roll ja meeskonna kaasamine.
Liidri roll
Liidri roll olemus. Liidri roll hajusmeeskonnas. Milline on juhi liidri roll ja millistel juhtudel meeskonna liige võiks võtta liidri rolli
Meeskonna motivatsiooni ja innukuse hoidmine
Mis on inimestele tähtis hajusmeeskonna töötamisel. Kuidas tagada inimeste soov oma meeskonna nimel jätkuvalt pingutada, arvestades et inimene on pigem emotsionaalne kui ratsionaalne.
Meeskonna arendamine kaugtööd kasutades
Erinevad refleksiooni toetavad meetodid. Kuidas neid kasutada, et aidata meeskonnaliikmetel arenda ja olla edukamad?

SUHTLEMISPROBLEEMIDE ENNETAMINE JA LAHENDAMINE KAUGJUHTIMISES
Suhtlemisvigade vältimine kaugjuhtimisel
Millised on peamised suhtlemisvead, mida töistes olukordades tehakse? Mida tuleb eriti silmas pidada kaugsuhtlemise korral?
Muutuste kommunikatsiooni põhialused
Oskuslik suhtlemine töösituatsioonides. Suhete juhtimine ja koostööoskused meeskonnas
Miks teatud arusaamatused juhtuvad ning kuidas neid ära hoida?
Kas saab muuta teise inimese mõtlemist või tema suhtumist?
Enesejuhtimine
Kuidas muuta iseenda suhtumist ja võimalikke negatiivseid emotsioone?
Tagasiside ja edasiside andmine, tagasiside andmise viisid, erinevad meetodid ja põhireeglid Proovime praktikas erinevaid tehnikaid
Tehnikaid keerulistes suhtlemisolukordades kasutamiseks.

Ajakava
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Paus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Paus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus

 • Pakub huvi? Küsige koolitajalt endalt lisainfot telefonil 5099885.

  Koolituse soodushind on 499 eurot +km. Täishind on 599 eurot +km. Hind sisaldab: koolitust, koolitusmaterjale, toitlustust: lõunasööki ja kolme kohvipausi.

  Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust

  Koolitajate lühitutvustus

  Koolitaja Tiit Valm
  Elina Siilbek Tiit Valm on tänaseks juhina töötanud üle 24 aasta erinevates majandusvaldkondades ja juhtimistasanditel. Tal on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 24 aasta, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Tiit Valm hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimiskoolitusega alates 1994. aastast, vaheldumisi ja enne seda tegevjuhtimisega. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Protsesside ja inimeste juhtimise kogemust on tal samuti üle 24 aasta, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on olnud tegev ka arvutiinsenerina. Tiit Valm on andnud oma teadmisi edasi koolitusfirmades Invicta, Ariko ja BCS. Viimased 16 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus, kaugjuhtimine jne. Tiit Valmil on konsultandi 5. kategooria kutsetunnistus. Kutsekvalifikatsiooni tunnistuse on välja andnud Eesti Vabariigi Kutsekoda 06.01.2012 ning hetkel on nii kõrge taseme konsultandi kutsetunnistus välja antud vaid kuuele inimesele Eestis.

  Koolitaja Elina Siilbek
  Elina Siilbek Elina Siilbek on erinevaid üksusi ja organisatsioone juhtinud viimased 20 aastat ning koolitajana tegutsenud 23 aastat. Saanud nii operatiivjuhtimise kui ka strateegilise personalijuhtimise kogemuse, rakendab ta saadud teadmisi nii igapäevases töös kui ka koolituste läbiviimisel. Viimati juhtis ta erinevaid üksusi Äripäevas ning Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuses, seega on tal kogemus nii avalikus kui ka erasektoris. Tema juhitud üksus Äripäevas tõusis kolme aasta jooksul turuliidriks avatud koolituste korraldamisel ning näitas märkimisväärseid tulemusi nii majanduslanguse ajal kui pärast seda. Ta on õppinud psühholoogiat ja pedagoogikat Eestis ja Taanis, tema sügavamad huvivaldkonnad on juhtimis-, suhtlemis- ja isiksusepsühholoogia ning organisatsioonipsühholoogia. Elina on käivitanud ERE Koolitused, Äripäeva Koolituskeskuse ja Rocca al Mare Koolituskeskuse ning olnud Äripäeva personalitöö käsiraamatu kaasautor. Ta on juhtinud Äripäeva Koolitus- ja Konverentsikeskust, korraldanud konverentse ja koolitusi koostöös Eesti tipp-koolitajatega ning koolitab ka ise tipp- ja keskastme juhte ning spetsialiste – peamiselt suhtlemisoskuste, isiksusepsühholoogia, personalivaliku, motiveerimise ja juhtimise teemadel. Elina Siilbek on kaasatud ka projekti “Tagasi kooli” ja programmi „Koostööoskused 21. sajandil“, kus ta õpetab nii pedagooge kui ka gümnaasiumiõpilasi, peamisteks teemadeks on suhtlemine, enesejuhtimine ja ajajuhtimine ning koostööoskused. Lisaks koolitamisele ja koolitusprogrammide koostamisele konsulteerib ta ettevõtteid juhtimisvaldkonnas ning juhib lisaks ERE Koolitustele ka 55 töötajaga sihtasutust Harku vallas. 2016 on Elina Siilbeki tunnustatud Harku valla tänukirjaga „Eesmärkidest lähtuva juhtimise ning järjepideva arendamise eest hästitoimivaks koostööl tuginevaks organisatsiooniks“ ning 2017 tunnustatud tänukirjaga Tabasalu Ühisgümnaasiumi poolt tulemusliku koostöö eest.

  Koolitaja Arvo Saat
  Elina Siilbek Arvo Saat on Tallinna Arvutikooli tegevjuht, koolitaja-konsultant. Ta on tegevjuhi, personalidirektori ja IT-juhi kogemusega praktik ning Eesti esimese arvutikooli Tallinna Arvutikooli asutaja (01.02.1993). Arvo Saat on spetsialiseerunud suurte koolitusprojektide koostamisele ja juhtimisele ning Outlook-Exchange serverlahenduste juurutamisele ettevõttes, samuti MS Office 365 lahenduste, Exceli andmeanalüüsi võimaluste juurutamisele ja koolitamisele. Ta on aidanud juurutada e-töökorralduse (serverlahenduste) ja head tava üle 20 aasta paljudes ettevõtetes ja riigiasutustes, juhtinud sadu IT-alaseid koolitusprojekte, sh. Tark E-riik, E-Tervis (5519 arsti) ning osalenud IT kutsestandardite ja kõrgkoolide IT õppekavade väljatöötamise töörühmades. Ta on Äripäeva „IT-juhtimise käsiraamatu“ esmatrüki projektijuht ja kaasautor. Arvo Saadil on täiskasvanute koolitaja kutse 7. tase.

  Registreerimiseks valige Teile sobiv võimalus:  Registreeruge