Tellitavad koolitusedKoolitus finantsjuhtimisest ja fanantsanalüüsist


Kaasaegne finantsjuhtimine ja planeerimine

Ettevõtte pikaajaline finantskavandamine ning tulevikku suunatud finantsanalüüs


Kuidas teie ettevõttel praegu läheb? Olete edukad? Aga 5 aasta pärast? Usun, et olete minuga nõus – see, et ettevõttel on läinud väga hästi minevikus, ei tähenda, et tulevik on sama muretu. Ettevõtte väärtus ja omanike rikkus sõltub sellest, kuidas firma toimib tulevikus, kuivõrd hea on selle rahaloome. Kas Teie teate täpselt, kuidas ettevõtte finantstulevikku ennustada? Miks pelgalt kasuminumbritest ei piisa tegemaks järeldusi ettevõtte finantstulemuslikkusest? Kuidas erinevate sisendnäitajate muutus võib mõjutada ettevõtte tulevast finantsseisundit ja -käekäiku?

Üldiselt on tuleviku prognoosimine ja planeerimine üks tänamatu töö, kuid eduka ettevõtte tegevus ei saa ilma tulevikku suunatud finantsprojektsioonide ning võimalike arengustsenaariumide läbitöötamiseta. Nii või teisiti, aga isegi ligikaudne ja ebatäpne plaan on parem lähtealus kui igasugu plaanide ja hinnangute puudumine. Paljuski ei saa hinnata ettevõtte finants­tulemuslikkust, kui ei ole seatud konkreetseid eesmärke. Eesmärkide täitmist tuleks aga võimaluse korral hinnata ette­vaatavalt, mis eeldab tuleviku finantsprojektsiooni­de koostamist. Kuidas seda tänapäeval tehakse?

Kuidas hinnata ettevõtte poolt tehtavate investeeringute otstarbekust? Kuidas erinevad sündmused ning välistegurid võivad mõjutada ettevõtte väärtusloomet tulevikus? Kuidas koostada finantsprojektsioone ning hinnata ettevõtte poolt generee­ri­ta­vaid rahavoo­ge?

Koolitusel käsitleme mitmeid olulisi nii traditsioonilisi kui ka kaasaegsemaid ettevõtte rahanduse aktuaalseid probleemvaldkondi kõiki teemasid ühendab tulevikku suunatus. Vaatleme ettevõtte finantsjuhtimises langetatavaid olulisemaid otsuseid: investeerimisotsuseid, finantseerimisotsuseid ning käibekapitali (varude, debitoorse võlgnevuse, kreditoorse võlgnevuse ja vaba rahavaru) juhtimise otsuseid. Õpime ja katsetame kohapeal ka müügitulude prognoo­simise erinevaid mee­todeid, kuna just müügituludest sõltuvad ettevõtte paljud kulud, inves­teerimis- ja finantseerimis­vajadused ning enamik tulemuslikkuse näitajaid.

Kuidas teha kapitali eelarvestamise otsuseid ehk otsuseid põhi­varadesse tehtavate investeeringute kohta? Just õiged investeerimisotsused on määrava tähtsusega ettevõtte pikaajalises arengus ja väärtusloomes. Õpime, millised on levinuimad investeeringute tasuvuse hindamise meetodid ning nende kasutamisega seon­duvad nüansid. Investeeringute tasuvus sõltub muuhulgas sellest, kuivõrd kalleid finantseeri­mis­­allikaid ettevõte kasutab. Seepärast käsitleme ka ettevõtte kapitali kulukuse määra ehk kapitali hinna temaatikat. Koolitusel selgitatakse ka seda, millised on levinuimad vead investeeringute tasuvuse ja kapitali kulukuse määra hindamisel.

Kuidas arvestada määramatusega, millega tulevik paratamatult käsikäes käib? Koolitusel käsitletakse stsenaariumi- ja sensitiivsusanalüüsi, mis võimaldavad modelleerida ettevõtte finants­tegevust ning selgitada normaalset tegevust takistavaid kitsaskohti, samuti mõjureid, mille suhtes on ettevõtte tulemuslikkuse näitajad kõige tundlikumad.

Koolitus ei jää pelgalt teoreetiliseks ning loengupõhiseks – kõiki teemasid käsitletakse praktiliste juhtumite lahendamise kaudu, suuremat tähelepanu pööramegi just praktikas vajalike oskuste omandamisele. Lisaks on koolitus (süle)arvutipõhine, kuna see võimaldab töötada kiiremini ja töötada läbi suuremat hulka materjali; koolitatavatele pakume MS Excel’i põhiseid alusfaile. Paljusid käsitletavaid kaasusi saate ümber töödelda ja kohandada oma ettevõte finantstegevuse analüüsimisel või korraldamisel.

Miks on koolitusel osalemine kasulik? Koolituselt saate:

 • teadmised ettevõtte pikaajalise finantsplaneerimise lähtealustest
 • oskused MS Excel’it pro forma finantsaruannete koostamiseks
 • teadmised, kuidas hinnata ettevõtte tulevikus genereeritavaid rahavoogusid
 • ülevaate peamistest meetoditest ettevõtte müügitulude prognoosimiseks
 • oskused MS Excel’i kasutamiseks prognoosimudelite koostamisel
 • teadmised ettevõtte kapitali kulukuse määra hindamiseks
 • ülevaate meetoditest põhivaradesse tehtavate investeeringute tasuvuse hindamiseks sh teadmised, kuidas rakendada MS Excel’it investeeringute tasuvuse analüüsi mudeli loomiseks
 • teadmised kapitali kulukuse määra hindamisel ja investeeringute tasuvuse analüüsimisel tehtavate tüüpiliste vigade kohta
 • praktilise võtted stsenaariumi- ja sensitiivsusanalüüsi rakendamisest ettevõtte finantstegevuse planeerimisel

  Koolitus on suunatud raamatupidajatele ja arvestuse spetsialistidele, audiitoritele, analüütikutele, projektijuhtidele, finantsjuhtidele, ettevõtete juhatuse liikmetele ja kõigile teistele ärirahanduse teemadest huvitujatele. Kuigi koolitus on praktilise suunitlusega, saavad sellest kasu ka need, kes soovivad laiendada ja tugevdada oma teoreetilisi teadmisi ärirahanduse valdkonnast.

  Koolituse teemad:

 • Pikaajalise finantskavandamise sisu ja olulisus ettevõtte finantstegevuse planeerimisel
 • Ettevõttele ja omanikele suunatud vabad rahavood. Vabade rahavoogude arvutamine loomise ja kasutamise meetodi järgselt
 • Ettevõtte müügitulude prognoosimise meetodid. Sesoonsuse ja trendi komponendi tuvastamine müügituludes
 • Ettevõtte kapitali kulukuse määr (kapitali hind) ja selle komponendid. Omakapitali ja laenukapitali kulukuse määra hindamine Eestis.
 • Põhivaradesse tehtavate investeeringute tasuvuse hindamine. Puhas nüüdisväärtus, sisemine tasuvusmäär, tasuvusaeg
 • Tüüpvead kapitali kulukuse määra ja investeeringute tasuvuse hindamisel
 • Stsenaariumi- ja sensitiivsusanalüüs ettevõtte finantstegevuse kavandamisel

 • Ajakava

 • 9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus • Koolitajad on Priit Sander ja Mark Kantšukov.
  Priit Sander Priit Sander on Tartu Ülikooli rahandusõppejõud ja rahanduse õppetooli juhataja. 2007. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis doktorikraadi majandusteaduse erialal. Õppejõuna on ta tegev alates 1995. aastast ning on viimase 18 aasta jooksul lisaks põhitööle Tartu Ülikoolis pidanud külalislektorina loenguid ka mitmetes teistes Eesti kõrgkoolides ning läbi viinud täiendkoolitusi Eesti era- ja avaliku sektori töötajatele. Priit Sander on olnud Äripäeva Finantsjuhtimise Käsiraamatu kaasautor ja peatoimetaja aastatel 2008-2010. Ta on publitseerinud mitu õpikut ning kümneid teadusartikleid. Oma õppejõu töö kõrvalt on Priit Sander konsulteerinud finantsküsimustes erinevaid ettevõtteid ja koostanud rahandusalaseid ekspertarvamusi kohtutele.


  Mark Kantšukov Mark Kantšukov on Tartu Ülikooli rahanduse doktorant ning ärirahanduse lektor. Pedagoogilise tegevusega alustas ta 2003. aastal ning alates sellest ajast on ta lisaks õppetöö läbiviimisele Tartu Ülikoolis pidanud külalisloenguid ka Estonian Business School’is ning viinud läbi koolitus Eesti era- ja avaliku sektori organisatsioonide töötajatele ning seda eesti, inglise ja vene keeles. Mark Kantšukov on avaldanud mitmeid teadusartikleid ning hulganisti praktilisi suunitlusega publikatsioone. Täiendavalt on tal ka praktilise töö kogemus finantssektorist.


  Registreerumiseks on järgmised võimalused:

 • registreeruge vajutades sobiva koolituse juures nuppu Registreeru!
 • helistage meile telefonil (+372) 6 843 211 või (+372) 5664 4381
 • saatke registreerumissoov aadressil registreerimine@erekoolitus.ee


 • Pakub huvi? Lisainfot küsige telefonil 6 843 211, kirjutage aadressil info@erekoolitus.ee või