KoolitusedKoolitus teenindusmeeskondade juhtidele


Teeninduse juhtimine

Kuidas saab teenindusjuht tagada teenindusmeeskonna edu?

Koolitus on suunatud teenindusvaldkonna juhtidele, kes tegelevad igapäevaselt teenindajate juhtimisega ning koolitus sobib nii eraettevõtetele kui avaliku sektori asutustele.

Kahe päevaga saate selgeks olulised võtted, mis võimaldavad tõhustada teenindusmeeskonna tööd ja lahendada teeninduses ettetulevaid probleeme. Koolitusel õpitakse analüüsima ja parandama senist teenindusprotsessi, tundma oma edutegureid, jagatakse ideid, kuidas teenindajaid kaasata ja innustada, kuidas ”müüa” oma visiooni, kuidas suunata teenindajaid oma tööst rõõmu tundma ja ühendama oma arenguvajadused ettevõtte ootustega, ning kuidas saaks teenida kasumit pidevalt rahale keskendumata.

Kuidas on seotud konkurentsivõimeline strateegia ja teenindus? Milline on Teie firma teeninduse ülesanne? Kus on meie esmane piirang, millised on peamised probleemid? Kas põhiressursid on õigesti kasutatud? Neile ja paljudele teistele küsimustele saate vastused kahepäevase koolituse käigus. Kutsume teid nii kaasa mõtlema kui oma igapäevastele probleemidele lahendusi küsima. Koolitust on tehtud viimase 6 aasta jooksul kümnetele era- ja avaliku sektori ettevõtetele ning see on saanud osalejate tagasisides väga kõrge hinnangu.

See on koolitus, mida saab tellida ka ettevõttesse sisse, ühe koolitust elavdava variandina pakume sellisel juhul välja ka juhtimisteatri kasutamise koolituse käigus. See võimaldab lahendada praktikas ettetulevaid situatsioone ning sellise uudse koolituse käigus kasutatakse ainulaadses kombinatsioonis interaktiivseid juhtumikäsitlusmeetodeid: juhtimisteatrit, rühmatööd, arutelu, kodutööd juhtumianalüüsiga.

Juhtimisteater on koolitusmeetod, mille abil saab esitada ja analüüsida praktilisi juhtumeid mitte teoreetiliselt, vaid vahetult ja visuaalselt. Sel viisil on võimalik näha ja katsetada mitmesuguseid võtteid ja tehnikaid tegelikus elus, muutmata samas oma ettevõtet reaalse kasumiga riskides oma ideede katselaboriks. Juhtimisteatris esitavad näitlejad praktilisi juhtumeid, demonstreerides teie osavõtul problemaatilisi olukordi ja mitmesuguseid viise nende lahendamiseks. Teatri võtete rakendamine juhtimiskoolituse teooria teenistusse lubab kinnistada osalejates neid sõnastamata teadmisi ja oskusi, mis on kogenud juhtides endis (sageli) varem olemas, kuid millele tavapärase juhtumianalüüsi käigus tähelepanu ei pöörata. Selline kogemus võimaldab kontrollida oma käitumismustreid ja ideid teeninduse muutmisel ning meeskonna potentsiaali senisest paremini rakendada.

Juhtimisteatri praeguses trupis on tuntud näitlejad Endrik Kerge, Madis Milling, Diana Klas ja Liina Tennosaar, Raivo E. Tamm. Koolitusetendused lavastab Endrik Kerge.
Koolituselt saate:
- ülevaate juhtimise muutustest Eestis ja maailmas viimase 15 aasta jooksul; - oskused inimeste kaasamiseks ning aruka tagasiside andmiseks - teadmised, kuidas jõuda üldisest visioonist iga töötaja arenguni, kuidas jagada oma visiooni meeskonnaliikmetega ja tagada nende innustumine oma tööst; - isikliku edutegurite tagasiside; - värskeid ideid teenindajate aitamiseks nende rollisisenemisel ja selles püsimisel.
Kahepäevase koolituse teemad:
Teeninduse kvaliteet, jälgimine ja analüüs.
Teeninduse analüüs ja hindamine: teeninduskvaliteedi mõjurid ja selle tagamine. Enese töö ja käitumine – millised on minu tugevad küljed ja mida tahaksin paremini teha? Oma eripära leidmine ja sellest tulenev konkurentsieelis. Rasked olukorrad teeninduses – mis on teeninduskokkulepe ja kuidas selleni jõuda. Kuidas peaks toimuma teenindaja ettevalmistus tööpäevaks või vahetuseks? Teenindajate areng ja kompetentsus, vastutusvõime, motivatsioon, koostöö ja sünergia. Teeninduse kvaliteedi analüüs ja kvaliteedijuhtimine. Näiteid, kuidas on hea teeninduseni jõutud teistes ettevõtetes ja organisatsioonides.
Teeninduse juhtimine.
Kuidas on juhtimine muutunud Eestis ja maailmas viimase paarikümne aasta jooksul? Inimesekesksus teeninduses. Mida või keda me juhime, kui me juhime? Põhilised ohud ja võimalused teeninduse juhtimisel. Mida saame keerulistes olukordades teha teenindusjuhtidena? Mis on teenindusjuhi võimuses? Töötajate valik teeninduses. Visiooni edastamine: töötajate eesmärgid ja organisatsiooni eesmärgid. Igapäevaülesannete lahendamine ja tulemuste tegevuste kontrollimine. Eesliini teenindajate läbipõlemine ja millal seda protsessi algatab või peatab juht. Informatsiooni olemasolu ja juhtimine. Teenindajate moraal ja organisatsiooni kultuuri osa motiveerimisel. Teenindusstandardite kasutamine. Kliendivajadused teenuse elutsükli erinevates faasides – nõudlus turul ja kliendi vajadused teeninduskohas. Kliendi rahulolu ja ootused, võrdlus konkurentidega.
* Sisekoolituse puhul ka: Lahenduste leidmine juhtimisteatri trupi ettemängitud olukordadele, rühmatööd, arutelud.
Koolitaja Mart Raik on tegutsenud teeninduses alates 1990. aastast, juhtides paarikümne aasta jooksul eri suurusega organisatsioone (kümnest kuni tuhande töötajani). Alates 2000. aastast on Mart Raik korraldanud teeninduskoolitusi, nõustanud nii erafirmasid kui ka riigiasutusi ning lugenud juhtimisloenguid Tallinna ja Tartu Ülikooli magistrikursustel.
Juhul, kui korraga registreerub ühest maksjaettevõttest rohkem kui üks osaleja, on osalemise hind 10% soodsam
Koolitaja Mart Raik
Mart Raik Mart Raik on juhtinud paarikümne aasta jooksul eri suurusega organisatsioone (kümnest kuni tuhande töötajani). Alates 2000. aastast on Mart Raik korraldanud koolitusi, nõustanud nii erafirmasid kui ka riigiasutusi ning lugenud juhtimisloenguid Tallinna ja Tartu Ülikooli magistrikursustel.


Koolituse hind sõltub koolitatavate arvust ja koolituse toimumise kohast. Küsige pakkumist aadressil info@erekoolitus.ee või telefonidel 684 3211 või 5664 4381.